Voorwaarden

logo-hondenrijk-2016

Definities
Opdrachtgever: Eigenaar van de hond(en). Opdracht: Het uitlaten van de hond(en) van de opdrachtgever door Hondenrijk. Hond: Hond(en) van de opdrachtgever welke door Hondenrijk uitgelaten worden.
Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tussen de opdrachtgever en Hondenrijk, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel de opdrachtgever als door Hondenrijk.

 • Hondenrijk behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen.
 • Hondenrijk kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven, mits daarvan schriftelijk mededeling is gedaan aan de opdrachtgever, geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.
 • Hondenrijk behoudt zich te allen tijde het recht voor om de hond op grond van atypisch of probleemgevend gedrag te weigeren.

Aan en afmelden:

 • De opdrachtgever kan iedere werkdag de hond tot 19.00 uur aan- of afmelden voor de volgende dag.
 • Indien de opdrachtgever het niet vóór 19.00 uur aan Hondenrijk laat weten, is de kans groot dat uw hond niet mee kan met de groep of dat we de wandeling in rekening moeten brengen. Met uitzonderingen daargelaten.
 • U dient ten tijde van de te verrichten dienst telefonisch bereikbaar te zijn.
 • Wilt u stoppen met de uitlaatservice? Geef dit dan minimaal één maand van te voren aan.
 • Heeft u klacht? Neem dan contact op via de mail Hondenrijk@gmail.com
Gezondheid
 • Hond vrij te zijn van luizen, oormijt, teken, vlooien en wormen.
 • De opdrachtgever dient Hondenrijk zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van loopsheid of eventuele ziekten/beperkingen van de hond. Eventuele ziekte(n) en/of afwijkingen dienen vooraf door de opdrachtgever aan Hondenrijk kenbaar te zijn gemaakt.
 • De opdrachtgever (indien niet direct bereikbaar) machtigt Hondenrijk om, in geval van ongeval, ernstig letsel of ziekte van de hond, op kosten van de opdrachtgever een dierenarts te consulteren. De kosten zijn dan geheel voor rekening van opdrachtgever. Uiteraard wordt opdrachtgever zo spoedig mogelijk ingelicht.
Rechten en plichten opdrachtgever
 • Opdrachtgever is verplicht het inschrijf formulier volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen.
 • Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot de hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten.
 • Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat de hond aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijd(en).
 • Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat Hondenrijk toegang heeft tot de plaats waar de hond, waar de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt.
 • De hond moet opgenomen zijn in de W.A.- verzekering van de opdrachtgever. U blijft als eigenaar van uw hond te allen tijde wettelijk aansprakelijk voor door uw hond aangerichte schade aan anderen of aan eigendommen (waaronder honden) van anderen.
 • Hondenrijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan huis en/of inboedel van opdrachtgever aangericht door een natte of vieze hond. 
Rechten en plichten Hondenrijk
 • Hondenrijk zal de hond altijd met de grootst mogelijke zorg en liefde behandelen.
 • Opdrachtgever wordt (indien nodig) door Hondenrijk op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond ten tijde dat de hond onder toezicht van Hondenrijk valt.
 • Hondenrijk heeft te allen tijde het recht om wandelingen af te zeggen of te staken, wanneer zij haar taken niet of nauwelijks kan uitvoeren.
 • De sleutel van het huis van opdrachtgever wordt door Hondenrijk met de grootst mogelijk zorg in bewaring gehouden en wordt alleen gebruikt voor het ophalen en thuis brengen van de hond. Er zullen geen adresgegevens bij de sleutel worden bewaard, alleen de naam van de hond.
 • Hondenrijk heeft te allen tijde het recht tot opzegging van een wandelovereenkomst b.v. in geval van onacceptabel gedrag van de hond.
 • Hondenrijk is verplicht om op de afgesproken dagen de hond uit te laten.
 • Hondenrijk kan niet aan de opdrachtovereenkomst gehouden worden in geval van overmacht (bijv. ziekte). De wandeling wordt niet in rekening gebracht en schuift door naar een volgende keer.
 • Hondenrijk laat tijdig weten wanneer zij met vakantie is.
Aansprakelijkheidstelling
 • Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Hondenrijk of derden, veroorzaakt door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de betreffende betrokken honden gedeeld.
 • Hondenrijk is niet aansprakelijk voor eventuele schade, ziekte, dood, aandoeningen aan de hond, tenzij deze aantoonbaar zijn opgelopen bij de uitvoering van de opdracht en te wijten zijn aan grove schuld of opzet van Hondenrijk.
 • Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech, persoonlijke onmisbaarheid) opdrachtnemer niet bij machte is om uitlaatdiensten te verlenen, wordt opdrachtgever hiervan zo spoedig als mogelijk is in kennis gesteld. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op Hondenrijk.
 • Indien Hondenrijk aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht) blijft de schadevergoeding ten allen tijde beperkt tot het totaal van het overeengekomen uitlaatbedrag van de overeenkomst.
Betalingen
 • De betaling dient betaald te worden zodra u de strippenkaart, en de factuur ontvangen heeft.
  U kunt de rekening overmaken naar: NL93 INGB 0679 0677 01
  t.a.v. het factuurnummer + naam van uw hond
 • Bij een eventueel vervroegde beëindiging van de overeenkomst van de zijde van opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd om het totale bedrag in rekening te brengen, zonder dat restitutie plaats vindt
 • .
Geschillen en toepasselijk recht
 • Op alle opdrachtovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
 • Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.
 • Sleutelcontract: Hondenrijk verklaart dat zij de sleutel van….
  – Niet zal dupliceren
  – Niet zal voorzien van adres
  – Zorgvuldig in huis zal bewaren
  – Slechts die dagen bij zich draagt waarop de hond uitgelaten moet worden
  – Slechts zal gebruiken ten behoeve van het uitlaten van de honden
  – Onmiddellijk terug zal geven als de eigenaar hierom vraagt
  – Bij verlies of diefstal van de huissleutel zal  Hondenrijk de eigenaar hiervan zo snel mogelijk op
  de hoogte stellen.
  – Hondenrijk kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg hiervan.

Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *