logo-hondenrijk-2016

Definities
Opdrachtnemer: Hondenrijk Tilburg, gevestigd te Tilburg, geregistreerd bij de KvK nr. 61835358
Opdrachtgever: de persoon die opdracht geeft om tegen betaling zijn (huis)dier(en) te verzorgen, uit te laten.
Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tussen de opdrachtgever en Hondenrijk, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel de opdrachtgever als door Hondenrijk. Hondenrijk behoudt zich te allen tijde het recht om een opdracht te weigeren. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing

Aansprakelijkheid
 • Hondenrijk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade (waaronder diefstal en inbraak) aan de woning van opdrachtgever tijdens diens afwezigheid.
 • Hondenrijk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor overlijden of ziekte van huisdieren van opdrachtgever voor, tijdens of na afloop van de opdracht.
 • Hondenrijk kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventueel weggelopen huisdieren van opdrachtgever.
 • Hondenrijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor besmetting van huisdieren van opdrachtgever met vlooien en/of wormen, dan wel ziektes.
 • Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk voor materiële en immateriële schade die huisdieren van opdrachtgever toebrengen aan personen, dieren of (andermans) eigendommen, ook tijdens afwezigheid van opdrachtgever. Opdrachtgever dient hiervoor een geldige WA-verzekering te hebben.
 • De opdrachtgever (indien niet direct bereikbaar) machtigt Hondenrijk om, in geval van ongeval, ernstig letsel of ziekte van de hond, op kosten van de opdrachtgever een dierenarts te consulteren. De kosten zijn dan geheel voor rekening van opdrachtgever. Uiteraard wordt opdrachtgever zo spoedig mogelijk ingelicht.
Rechten en plichten opdrachtgever
 • Opdrachtgever is verplicht het inschrijf formulier volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen.
 • Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot de hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten.
 • Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat Hondenrijk toegang heeft tot de plaats waar het dier, en waar de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt.
 • Uw huisdier moet opgenomen zijn in de W.A.- verzekering van de opdrachtgever. U blijft als eigenaar van uw dier te allen tijde wettelijk aansprakelijk voor door uw dier aangerichte schade aan anderen of aan eigendommen
Rechten en plichten Hondenrijk
 • Hondenrijk zal uw huisdier altijd met de grootst mogelijke zorg en liefde behandelen.
 • Hondenrijk verplicht zich tot dagelijkse verzorging van de huisdieren (voorzien van voer, water en aandacht, verschonen toiletgelegenheid, toedienen medicatie indien nodig).
 • Opdrachtgever wordt (indien nodig) door Hondenrijk op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van het dier ten tijde dat het dier onder toezicht van Hondenrijk valt.
 • Hondenrijk zal bij constatering van ziekte/ongeval van huisdieren eerst contact opnemen met opdrachtgever of contactpersoon voor overleg. Indien er na herhaalde pogingen geen contact tot stand komt, is opdrachtnemer gerechtigd naar eigen inzicht te handelen.
 • In geval van een levensbedreigende situatie voor het huisdier zal opdrachtnemer zo snel mogelijk een dierenarts raadplegen en bezoeken indien nodig. Contact met opdrachtgever zal dan achteraf plaatsvinden. Kosten van zowel de dierenarts als Hondenrijk zijn voor rekening van opdrachtgever.
 • Indien huisdieren van opdrachtgever op diens verzoek buiten mogen komen tijdens de oppasperiode en Hondenrijk gedurende twee dagen het huisdier niet in of om het huis heeft aangetroffen en er geen aanwijzingen zijn dat het dier in huis geweest is, zal Hondenrijk zich inspannen het huisdier te zoeken. De kosten hiervoor (tijd, materiaal e.d.) komen voor rekening van opdrachtgever.
 • Hondenrijk zal zeer zorgvuldig met de huissleutels van opdrachtgever omgaan (niet dupliceren, niet voorzien van gegevens opdrachtgever, zorgvuldig bewaren). Na afloop van de opdracht, zal de huissleutel worden geretourneerd aan opdrachtgever op een door de opdrachtgever gewenste wijze, tenzij anders is overeengekomen. Van verlies of diefstal van de huissleutel zal opdrachtgever onverwijld in kennis worden gesteld. Hondenrijk is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade hiervan.
 • De opdracht is eerst teneinde nadat Hondenrijk een thuiskomstbericht (telefonisch, per sms of e-mail) heeft ontvangen van opdrachtgever. Zonder bericht wordt de opdracht voortgezet, de daarvoor verschuldigde vergoeding dient achteraf door de opdrachtgever voldaan te worden.
 • In geval Hondenrijk door onvoorziene omstandigheden (ziekte of calamiteit) niet in staat is de lopende opdracht uit te voeren, zal Hondenrijk zorg dragen voor adequate en betrouwbare vervanging. Indien opdrachtgever hiermee niet akkoord gaat en zelf een andere oplossing zoekt, heeft hij het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
 • Hondenrijk laat tijdig weten wanneer zij met vakantie is.
Aansprakelijkheidstelling
 • Opdrachtgever zorgt voor aanwezigheid van alle benodigde materialen (voer, medicijnen, grit, stro etc.) voor de gehele opdrachtperiode. Indien zich toch een tekort voordoet, zal opdrachtnemer dit aanvullen. Kosten van aanschaf en de tijd die opdrachtnemer daaraan spendeert, komen voor rekening van opdrachtgever.
 • Hondenrijk is niet aansprakelijk voor eventuele schade, ziekte, dood, aandoeningen van uw huisdier, tenzij deze aantoonbaar zijn opgelopen bij de uitvoering van de opdracht en te wijten zijn aan grove schuld of opzet van Hondenrijk.
 • Opdrachtgever zorgt voor aanwezigheid van contactgegevens van de dierenarts (bij voorkeur ook inentingsboekje en medische geschiedenis van huisdieren).
 • Opdrachtgever zorgt dat huisdieren vrij zijn van vlooien en/of wormen en bij voorkeur de jaarlijks benodigde inentingen hebben gehad. Indien tijdens de opdracht vlooien bij de huisdieren worden aangetroffen, zal Hondenrijk de dieren ontvlooien. De kosten hiervan bedragen € 8,50 per huisdier.
 • Opdrachtgever verstrekt een telefoonnummer aan Hondenrijk waarop hij bereikbaar is voor noodgevallen. Tevens verstrekt opdrachtgever gegevens van een contactpersoon in Nederland die beslissingsbevoegd is in noodgevallen (bijvoorbeeld bij ziekte van de huisdieren, inbraak, waterschade aan de woning e.d.).
 • Indien Hondenrijk aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht) blijft de schadevergoeding ten allen tijde beperkt tot het totaal van het overeengekomen uitlaatbedrag van de overeenkomst.
Betalingen
 • Het volledige factuurbedrag dient te allen tijde voor aanvang van de opdracht bijgeschreven te zijn op de rekening van opdrachtnemer. NL93 INGB 0679 0677 01
  t.a.v. het factuurnummer + De uitgevoerde dienst
 •  Indien een opdracht voor aanvang van de opdracht geannuleerd wordt, zal restitutie plaatsvinden. Opdrachtgever is in dat geval administratiekosten aan Hondenrijk verschuldigd (10% van het totaalbedrag van de opdracht, met een minimum van € 10,-).
 • Indien zich wijzigingen voordoen tijdens de oppasperiode (opdrachtgever vertrekt later dan wel komt eerder terug dan afgesproken), dan is dit voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever kan alsdan geen aanspraak maken op restitutie in de vorm van geld of tegoeddagen .
Geschillen en toepasselijk recht
 • Op alle opdrachtovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
 • Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.
 • Sleutelcontract: Hondenrijk verklaart dat zij de sleutel van….
  – Niet zal dupliceren
  – Niet zal voorzien van adres
  – Zorgvuldig in huis zal bewaren
  – Slechts die dagen bij zich draagt waarop de hond uitgelaten moet worden
  – Slechts zal gebruiken ten behoeve van het uitlaten van de honden
  – Onmiddellijk terug zal geven als de eigenaar hierom vraagt
  – Bij verlies of diefstal van de huissleutel zal  Hondenrijk de eigenaar hiervan zo snel mogelijk op
  de hoogte stellen.
  – Hondenrijk kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg hiervan.